CONDICIONS GENERALS DE VENDA DE LA BOTIGA AGRICOLA TORDERA.COM

I. Àmbit del contracte

Les presents Condicions Generals de Venda s’ apliquen a la venda de tots els productes de TALLERS AGRICOLATORDERA, S.L. inscrita en Registre Mercantil de Barcelona. Tom 30659, foli 70, hoja B-177619. CIF B-61607842 (en endavant AGRÍCOLA TORDERA) a travès de la seva botiga on-line, ubicada en la URL www.agricolatordera.com (en endavant AGRICOLATORDERA.COM) a professionals, empreses, consumidors, usuaris o qualsevol altre destinatari final (en endavant Usuari), als que se le pugui fer entrega de comandes dins del territori espanyol.

Els preus, condicions i procediment de compra seràn inequívocs per l’ Usuari La informació amb respecte al producte (veure dades tècniques i descripció física) es mostraran de forma clara i expressa.

La utilizació per part de l’ Usuari dels serveis oferts en la AGRICOLA TORDERA.COM suposa, en tot moment, l’ adhesió a les Condicions Generals de Venda publicades per AGRÍCOLA TORDERA en el mateix moment de l’ordre de compra.

Per aquest motiu, es convenient que l’ Usuari llegueixi atentament les Condicions Generals de Venda abans de confirmar la seva comanda. Aíxí doncs, una vegada que l’Usuari finalitzi la seva compra i premi l’opció “Tancar comanda”, se li sol.licitarà les seves claus d’Accès (o en el seu defecte el seu registre com Usuari) i haurà de seleccionar explícitament la casella en la que s’ acepten les Condicions de Venda per continuar amb el procès de compra. Només podran comprar en AGRICOLATORDERA.COM els Usuaris Registrats.

L’ activació d’aquesta casella suposa que l’ Usuari entén i accepta plenament les Condicions de Venda que es detallen a continuació. En canvi si l’ Usuari, no activa aquesta opció, es suposa que no accepta les Condicions de Venda; per tant, no es finalitzarà l’ operació i no implicarà l’ acceptació de cap tipus d’obligació per part de l’ Usuari.

II. Preus

L’oferta de productes de AGRICOLATORDERA.COM està subjecte a disponibilitats segons stock. AGRICOLATORDERA.COM es reserva el dret de retirar productes de l’ oferta de venda sense previ avís.

Els preus indicats en la pantalla al costat de cada producte estàn expressats en Euros i inclouràn el IVA (Impost sobre el Valor Afegit). En el carret de la compra i en la confirmació de la comand, l’ import a pagar apareix AMB el IVA corresponent, que es detallarà apart juntament amb les despeses d’enviament que corresponguin, d’acord a cada cas.

D’ acord a la seva política comercial, AGRICOLATORDERA.COM podrà realitzar variacions finals del preu, ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa rellevància, oferta de productes així com altres motius que pugui acordar AGRICOLATORDERA.COM en un determinat moment. No obstant, serà AGRICOLATORDERA.COM la que oferti aquests descomptes i ofertes de forma lliure i voluntària a qui estimi oportú. Aquests descomptes mai podràn ser exigits i sol.licitats per l’ Usuari.

AGRICOLATORDERA.COM es reserva el dret d’ efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que estimin oportunes, podent actualizar diariamente productes i preus en funció del mercat.

AGRICOLATORDERA.COM no es fa responsable d’ inexactituts en la informació sobre els articles provocats per errors tipogràfics, errades del sistema o intervenció de tercers sense consentiment. AGRICOLATORDERA.COM no es responsabilitza per les expectatives que les imatges dels productes puguin crear en l’ Usuari al marge de les especificacions indicades de forma expressa i clara en les seves respectives fitxes tècniques.

Les despeses d’ enviament seràn a càrrec del cliente i vindran especificats en el carret de la compra i en la confirmació de la comanda. Les despeses d’ enviament podran variar en funció del destí escollit pel client. Les despeses d’enviament per destins que no siguin a la península son orientatius i poden variar en funció del volum i pes que tinguin els artícles de la comanda. Les despeses per cada cas s’expliciten de forma clara en el carret de la compra i en la confirmació de la comanda.

El preu aplicable a la compra realitzada per l’ Usuari serà el que consti en el moment d’ acceptar les Condicions Generals de Venda, excepte per errors tipogràfics o errades de gestió en l’ stock.

Una vegada rebuda la comanda, AGRICOLATORDERA.COM es reserva el dret de variar els preus en qualsevol moment per raons objectives com per errors tipogràfics, errades del sistema o intervenció de tercers sense consentiment de AGRICOLATORDERA.COM tinguent la potestat el comprador de poder rescindir el contracte si el preu final resultara superior a l’ inicialment estipulat.

III. Formes de pagament

El pagament de las compres efectuades a través de AGRICOLATORDERA.COM es podran realitzar mitjançant transferència bancària, pay pal o pagament per tarja de crèdit: Visa i Mastercard

 1. Pagament mitjançant tarja de crèdit

  Una vegada que l’ Usuari apreti “Confirmar comanda” en el carret de la compra, podrà seleccionar el pagament mitjançant “Tarja de Crèdit”.

  Abans de finalitzar la comanda, l’ Usuari Registrat deurà de comprobar l’import de la compra i la direcció d¡enviament de la comanda. La direcció d’ envíament sempre serà per defecte la direcció que l’ Usuari hagi inclòs en el formulari de registre. Si l’ Usuari desitja que la direcció d’ enviament sigui una altre, haurà de modificar-la en el carret de la compra abans de finalitzar la comanda

  Una vegada finalitzada la comanda l’ Usuari passarà directament a la passarel.la de pagament de Passat 4B i haurà de seguir les indicacions del TPV Virtual per efectuar el pagament. AGRICOLATORDERA.COM treballa amb la modalitat de pagament 3D Secure que ha sigut desenvolupada per Visa i Mastercard per evitar el frau i garantitzar la seguretat en les operacions on-line. L’usuari, a més,d’indicar el número de la seva targeta i la validesa de la mateixa, haurà d’indicar una clau secreta que l’Usuari haurà de sol·licitar a la entitat bancària emisora de la targeta. La tramitació de la comanda s’efectuarà quan l’ingrés al a compte sigui efectiu. AGRICOLATORDERA.COM enviarà un correu confirmant-li el pagament efectuat mitjançant targeta de crèdit. (VEURE SECCIÓ QUARTA: ENTREGUES)

  B. Pagament mitjançant transferència bancària

  Una vegada que l’Usuari pulsi “Confirmar comanda”en el carro de la compra, podrà seleccionar el mode de pagament mitjançant “Transferència”.

  Abans de finalitzar la comanda, l’Usuari Registrat haurà de comprovar l’import de la compra i la direcció d’enviament de la comanda. La direcció d’enviament per defecte sempre serà la que l’Usuari va incloure en el formulari de registre.

  Si l’Usuari desitja que la direcció d’enviament sigui una altre, haurà de modificar-la en el carro de la compra abans de finalitzar la comanda.

  Una vegada finalitzada la comanda, es mostrarà a l’Usuari el resum de les dades de la seva comanda i les indicacions per realitzar el pagament mitjançant transferència, a més rebrà aquesta mateixa informació per e-mail. A partir d’aquest moment, l’Usuari comptarà amb un període de 5 dies per efectuar la transferència bancària al número que se li indiqui. La tramitació de la comanda s’iniciarà quan AGRICOLATORDERA.COM confirmi haver rebut la transferència i comprovi que l’import de la transferència es correcte. AGRICOLATORDERA.COM enviarà un e-mail a l’Usuari Registrat comunicant-li que la seva transferència ha estat rebuda i el plaç d’entrega de la comanda que es realitzarà en un màxim de set dies (sense incloure festius ni diumenges) a partir de la confirmació enviada oer e-mail per AGRICOLATORDERA.COM. (VEURE SECCIÓ QUARTA: ENTREGUES)

  En el cas de que la quantitat ingressada excedeixi a la quantitat requerida a la comanda i s’hagi de fer una devol·lució al client , les despeses de devol·lució de la quantitat correran a càrrec del client.

 2. Entregues

  A. Entregues mitjançant pagament efectuat amb targeta de crèdit

  Una vegada rebut l’ingrés de a comanda a la compte de AGRICOLATORDERA.COM s’iniciarà la tramitació de la comanda. A partir de llavors la comanda serà enviada i el client ho rebrà en un màxim de set dies (sense incloure festius ni diumenges).

  Si el pagament de la comanda s’efectua a partir de les 20:00 hores, la tramitació de la comanda no s’iniciarà fins al dia següent. Igualment, si el pagament de la comanda es realitza un divendres després de les 20:00 hores, la tramitació de la comanda no comptarà a partir del dilluns, donat que l’horari del magatzem que gezstiona les comandes d’ AGRICOLATORDERA.COM és de dilluns a divendres de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 20:00. Aquestes condicions no seran aplicables en festivitats locals, regionals, nacionals i caps de setmana.

  B. Entregues amb pagament efectuat mitjançant transferència bancària

  Una vegada comprovat que la transferència bancària efectuada per a l’usuari és correcta, AGRICOLATORDERA.COM confirmarà per e-maila l’Usuari la rcepció del pagament i la tramitació de la comanda la qual l’entrega es realitzarà en un màxim de 7 dies( sense incloure festius ni diumenges) d’acord a la hora d’enviament de dit e-mail.

  L’horari de recepció dels comprovants de la transferència bancària és de dilluns a divendres de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 hores. Els comprovants rebuts fora d’aquest horari no seràn verificats fins al dia següent pel que la tramitació de la comanda no s’iniciarà fins al dia següent. Igualment , en cas que el comprovant sigui rebut un divendres després de les 20:00 hores, la tramitació de la comanda no s’iniciarà fins al dilluns, sempre que l’import de la transferència sigui el correcte. Aquestes condicions no serien aplicables en festivitats locals, regionals, nacionals i caps de setmana.

  C. Termini de lliurement de la comanda

  Els terminis de lliurement, estimats en un màxim de 7 dies, es computen sobre dies laborables –de dilluns a divendres- en un horari de 8:00 a 20:00 hores. Les entregues es veuran condicionades igualment per festius (locals, rgionals i nacionals).

  Qualsevol canvi en la direcció d’entrega de la comanda, una vegada que aquest hagi sortit dels magatzems de AGRICOLATORDERA.COM correrà a càrrec del client que abonarà l’import corresponent al canvi de direcció en el moment de l’entrega de la comanda.
  AGRICOLATORDERA.COM no es responsabilitza de que les entregues per part de l’empresa de transport no es realitzin en el temps estipulat per causa de força major, problemes de l’empresa de transport o festivitats locals, regionals o nacionals que estipuli l’empresa de transport.

  D. Recepció de la comanda

  després d’haver rebut el pagament corresponent, AGRICOLATORDERA.COM emitirà i enviarà una factura junt amb la comanda, a la direcció que apaeix en el registre o al aque hagi sigut indicada per l’usuari en el carret de la compra. Una vegada rebut el producte, el receptor esta obligat a comprovar que el número de la seva comanda i el número de la comanda que apareix a la factura coincideixin. L’empresa de missatgeria haurà d’entregar un albarà d’Entrega de la comanda al receptor. El receptor esta obligat a comprovar que el número de bultos entregats coincideixi amb el que figura a l’albarà d’entrega e indicar claramente a l’albarà si hi ha alguna incideència (rotura, bossa oberta, emblatge defectuós…) a la comanda.

  La conformitat de l’Usuari en el Document d’Entrega implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia pèrduda i rebuda en quan a condicions defectuoses de l’entrega es refereix.

  La comanda viatja al seu destí a tot risc, estan el cost de l’assegurança inclosa en el cost de transport. Tant per fer efectiva l’assegurança com per a subsanar qualsevol error a l’entrega, és condició indispensable que es faci constar a l’Albarà d’Entrega de l’empresa de missatgeria, Qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o al seu embalatge (obertura de la bossa a on s’inclou la comanda, etc…). També és imprescindible que es comuniqui aquesta incidència en un termini de màxim 24 hores a AGRICOLATORDERA.COM. (VEURE SECCIÓ CINQUENA: DEVOLUCIONS)

  V. Devolucions

  1.  S’aceptaran devolucions de productes dins dels primers 7 dies comptats a partir de la data de recepció de la mercaderia o comanda per part del client, prèvia autorització de AGRICOLATORDERA.COM.

  2.  La devolució de qualsevol producte haurà de ser acceptada prèviament per AGRICOLATORDERA.COM mitjançant un correu electrònic en el que el client haurà d’indicar:

  – Referència dela comanda
  – Número de sèrie
  – Causa de la devolució

   3.  Una vegada autorizada la devolució per AGRICOLATORDERA.COM se li comunicarà per e-mail o telèfon. A més se li assignarà un nú,mero de devolució que haurà d’indicar clarament a l’exterior del paquet d’enviament. A partir de llavors compta amb un termini màxim de 10 dies per enviar el producte a la següent direcció:

  TALLERS AGRÍCOLA TORDERA S.L.
  C/ RAL, 127
  08490 TORDERA (BARCELONA)

  NO S’ADMITIRÀ CAP DEVOLUCIÓ DE CAP PRODUCTE EN EL QUE NO S’INDIQUI EL NÚMERO DE DEVOLUCIÓ ASSIGNAT PER AGRICOLATORDERA.COM

  Si després de 10 dies no s’ha rebut el producte es rebutjarà la devolució.

  4.  Una vegada rebuda la mercaderia, si aquesta es roba n pwerfecte estat (no desprecintada ni instal·lada) i amb el corresponent embalatge original, es realitzarà la devolució de l’import en el mateix número de compte desde el que es va realitzar el pagament.

  5.  Les despeses de transport originats per la devolució del producte seran a compte del client. Tampoc esta inclós en l’import de la devolució, el cost del transport de la primera entrega. Aquesta despesa també serà sufragada pel client, així com les comissions bancàries que es produeixin per la realització de lña devolució.

 3. En cas que el material no arrives en perfectes condicions, amb l’embalatge original i tots els seus accessoris, AGRICOLATORDERA.COM es reserva el dret d’abonar una quantitat inferior o de rebutjar la devolució.

  7. Producte danyat en el transport: En cas de que el producte arrivés danyat per causa del transport, haurà de comunicar-ho a AGRICOLATORDERA.COM en un termini màxim de 24 hores desde la recepció de la comanda. En cas de que l’embalatge extern del producte estigués obert o deteriorat en el moment de la recepció, es indispensable que ho indiqui a l’ALBARÀ DE TRANSPORT que ha de firmar en el moment de rebre la comanda. Una vegada realitzada la reclamació AGRICOLATORDERA.COM recollirà el producte defectuós i una vegada rebut en els nostres magatzems se li enviarà un de nou. Tot això sense cap cost per al client.

      8.  En cas de que la devolució no sigui acceptada per el no cumpliment de les condicions anteriors, les despeses de transport tant d’anada com de tornada seran a càrrec del client.